IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

31 stycznia 2016

 

XI NIEDZ.ZW.

            

      Ludzie z Nazaretu słyszą Dobrą Nowinę o roku łaski i dobrodziejstw od Boga, o wolności dla uciśnionych, otwarciu więzień, odzyskaniu wzroku przez niewidomych, są szczęśliwi, bo Bóg okazuje, jak bardzo są ważni dla Niego. Jezus przyjmujemisję i postawę proroka i przekazuje im wszystkie Boże słowa. Jezus głosi także Boże słowa prawdy, które bolą. Mówi, że wszechmoc Bożą jest w stanie powstrzymać ludzka niewiara. Człowiek, który wybiera z nauki Jezusa tylko to, co jest dla niego wygodne, co pasuje mu do planów, reaguje agresją na słowa, które burzą jego plany, które już nie są dla niego "odpowiednie". Wyrzuca Boga z miasta, serca, życia. Czasem Bogu "łatwiej" trafić z całym ogromem miłości do człowieka "obcego", nienawróconego, który jeszcze niewiele o Nim wie, bo potrafi się po raz pierwszy zachwycić Bogiem i Jego miłosierdziem. Dlaczego nie chcemy Boga takim jakim jest? Z czego to wynika? Co pcha człowieka do nienawiści wobec Boga i tragicznych decyzji? Dlaczego człowiek nie chceBoga bliskosiebie? Ja sam zadecyduję , co Bóg ma robić? Jak? Kiedy? I gdzie? Chcę być Panem siebie! Boję się Boga i Jego woli wobec mnie. Zasiać nieufność w człowieku wobec Boga to najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić szatan i najgorsza z możliwych konsekwencja grzechu. U początków historii człowieka to szatan po raz pierwszy sprzeciwił się Bogu! To on wypowiedział słowa, które my powtarzamy: "Nie będę Ci służył!" Nie potrzebuję Ciebie! Jak uczy Kościół każdy z nas doświadcza zła, nieprawości, św. Piotr głosił: "zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia." A Jezus, który jest Dobrą Nowiną brzmi: On jest Drogą przebaczenia, Bożego miłosierdzia W Nim do człowieka uwikłanego w grzech, w słabość Bóg mówi "chcę, bądź oczyszczony "Przez Niego mogę być zbawiony od nienawiści, od lenistwa, od pychy, od braku sensu życia, od smutku Bóg rozkazuje: "wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego"W Chrystusie Bóg leczy moje ciało i duszę, mówi "przejrzyj", "wstań", "podnieś się", "bądź zdrowy", "chodź" Z Chrystusem Bóg wzywa mnie do nowego życia "dziś ze Mną będziesz w raju"W Jezusie Bóg jest Miłością, która nigdy nie ustaje.  (por ks. Marek Czyżewski)

17 I 2016

II NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

XI NIEDZ.ZW.

             W dzisiejszej Ewangelii, widzimy Chrystusa i Jego Matkę na weselu w Kanie Galilejskiej. Wydarzenie to ukazuje nam dwa bardzo ważne aspekty naszej wiary: objawienie się Jezusa jako Syna Bożego (poprzez ukazanie mocy czynienia cudów) oraz objawienie się Maryi jako Wspomożycielki i Orędowniczki (przez wstawiennictwo w obliczu nieszczęścia człowieka).
Jezus, czyniąc swój pierwszy, publiczny cud, ukazuje moc Bożą, która jest w Nim, a przez to utwierdza swoich uczniów w przekonaniu, że jest Tym, na którego czekały pokolenia. Apostołowie potrzebowali tego znaku, aby w pełni zawierzyć swojemu Nauczycielowi, dla którego pozostawili wszystko i za którym poszli. Spoglądając na to wydarzenie, możemy zauważyć, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy, kto poświęci wszystko dla Niego, uzyska obfite błogosławieństwo.

Ważną rolę w tym wydarzeniu odgrywa Matka Jezusa. To na Jej prośbę Chrystus przemienił wodę w wino, pomimo tego, że „nie nadeszła Jego godzina”. Maryja jawi się jako Ta, która dostrzega ludzką biedę i kłopoty, stara się im zaradzić. Staje się Wspomożycielką i Orędowniczką w trudnych chwilach życia. Ona wskazuje, co mamy czynić: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”(J 2,5). A Jezus pragnie od nas tylko jednego: byśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. Wpatrując się w scenę z Kany, przyjmijmy Jezusa do naszego życia jako jedynego Pana i prośmy Maryję, naszą najlepszą Matkę, by wypraszała nam cud przemiany naszych serc.  

 

Niedziela Chrztu Pańskiego
10.01.2016 

     Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21 nn). Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha Świętego.Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ich towarzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji.

UROCZYSTOŚĆ

NARODZENIA PAŃSKIEGO

     Całej Rodzinie Parafialnej, gościom i sympatykom naszej parafii, ży­czymy opieki Bożej Dzieciny  na każdy dzień, miłości od najbliższych, dobrego zdrowia i pokoju z bliźnimi.

Naszym Władzom Samorządowym na czele z p. Burmistrzem i Przewodniczą­cym Rady życzymy siły w dalszej owoc­nej pracy na rzecz Naszej Małej Ojczy­zny

Wszystkim chorym i w podeszłym wieku, życzymy, aby Chrystus umacniał ich w chwilach cierpienia i troski.

Niech Boże błogosławieństwo spłynie na nas wszystkich.

 

  Święta Bożego Narodzenia – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa w Betlejem. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany.

29 listopada 2015r.

   I Niedziela Adwentu

 

   Wchodzimy w nowy okres zwany Adwentem. Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego adventus – tzn. przyjście. W Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

Na adwent składają się 4 niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym ewangelicy i katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. W Kościele katolickim kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym.

Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie Msze, zwane Roratami. Są to Msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

- od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);

- od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego

Intencje mszalne

8 - 14  II  2016

Poniedziałek 08.02.2016r.   

18.00   1) + Teofila w 36 r. śm. i Feliksę Walczaków

2) + Janusza Plewko – gr.8

18.30   − O Boże bł. dla nowożeńców Joanny i Radosława Ćwiek

Wtorek 09.02.2016r.

18.00   1)+Janinę Madyńską w 1r.śm.

2) + Janusza Plewko – gr.9

18.30   − O Boże bł. dla nowożeńców Moniki i Artura Mocek

10.02.2016r.  Środa Popielcowa

10.00 +Szymona Szymańskiego-pog.

18.00   1) + r-ców Helenę i Tadeusza Wysockich

2) + Janusza Plewko – gr.10

Czwartek 11.02.2016r.        

18.00   1) + Wiktorię i Walerego Obrębskich

2) + Janusza Plewko – gr.11

18.30   − O Boże bł. dla nowożeńców Martyny  i Kamila Asztemborskich

Piątek 12.02.2016r.  

18.00   1) + Halinę Ciszkowską–pog.

2) + Jadwigę Goluba – pog.

18.30   + Janusza Plewko – gr.12

Sobota 13.02.2016r. 

7.30+ Pawła Wyszomirskiego – pog.

18.00   1) − W intencji członkiń KŻR i Grupy Intronizacji oraz za zmarłych z tych grup

2) + Janusza Plewko – gr.13

Niedziela 14.02.2016r.         

9.00 1) + Florentynę i Władysława

 Andrzejaczek, Radosława Mrozowskiego i Bronisława Stańczyka

2) + Janusza Plewko – gr.14

11.00   − par.

17.00   + Zdzisława Urbańczyka w 6 r. śm.

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
339724
stoke; I’ve terrific game, which makes drawing simple and enjoyable. It’s Magic Doodle.KaleidoscopeDraw. It’s for sure the best doodle game for everyone!
paraphrasing sentence;free custom research papers;term paper writing help;help me write a thesis