17 IV 2016

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

 

 

XI NIEDZ.ZW.

       Tak jak dziecko rozpoznaje głos mamy, tak my posiadamy w sobie zdolność rozpoznawania głosu Jezusa. Chrystus przemawia do mnie w Ewangelii, w Kościele, w moim sercu. I pragnie tylko jednego: abym był z Nim i abym pozwolił się prowadzić. Lecz Pan Jezus daje mi też wolność, abym wybierał. Abym w wolności podjął decyzję, czy chcę pragnąć tego, co On pragnie. Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10,27-30)

KTO MOŻE WEJŚĆ DO OWCZARNI?

     Dzisiejsze czytania są nieco trudne do zrozumienia dla nas, współczesnych chrześcijan. Być może nie czujemy ogromu emocji, jakie wywołało nauczanie św. Pawła skierowane do Żydów w Antiochii, gdyż jesteśmy przyzwyczajeni do prawdy o powszechności Kościoła. Uprzedzenia wobec Apostołów pogłębiła zazdrość, jaką wzbudziło entuzjastyczne przyjęcie słowa Bożego przez pogan. Zazdrość zrodziła wrogość, a ta pogłębiła tylko upór w niewierze. Nie uwierzyli w Chrystusa, który jest pasterzem owczarni dla wszystkich (Ewangelia). Poczucie odrębności narodowej zniweczyło radość z powszechności zbawienia. Zamknęło ich serca na wielkie obietnice Starego Przymierza. Nie popełniajmy ich błędu. Nie dzielmy wierzących na swoich i obcych, lepszych i gorszych według kryteriów i interesów jakiejś grupy, do której się zaliczamy. Do Chrystusa należy „wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć” (II czytanie), a Jego Kościół jest domem dla wszystkich. Pochodzenie, rasa czy przynależność narodowa nie są najważniejsze. Bóg bowiem nie należy tylko do „niektórych”, „wybranych”, „uprzywilejowanych” z jakiegoś ludzkiego powodu. Drzwi do owczarni Chrystusa otwiera miłość. Aby do niej wejść, wystarczy posłuszeństwo wiary. Ono pozwala cieszyć się pastwiskami, na jakie Pan prowadzi owce. Ono też pozwala cieszyć się licznymi siostrami i braćmi różnymi od nas w wierze.  

(ks. Zbigniew Sobolewski http://www.edycja.pl/dzien_panski)

3 IV 2016

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

XI NIEDZ.ZW.

W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Tak chciał sam Pan Jezus, mówiąc o tym siostrze Faustynie.Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Podejmujmy uczynki miłosierdzia, nauczmy się i odmawiajmy jak najczęściej Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo gdzie miłosierdzie tam jest dla nas nadzieja.Ze względu na Wielki Tydzień, Święto Zwiastowania NMP zostało przeniesione na 4 kwietnia (poniedziałek). Msze św. o godz. 10.00 oraz 18.00. To Dzień Świętości Życia, dlatego wiele osób podejmuje Duchową Adopcję dziecka poczętego, a nienarodzonego. Zachęcam do takiej adopcji jak najwięcej osób (krótka modlitwa  adopcyjna w intencji tego dziecka  oraz dziesiątek różańca).

W związku z pragnieniem ochrony życia każdego poczętego dziecka,  biskupi polscy wystosowali do wszystkich wierzących, ludzi dobrej woli i prawodawców apel o całkowitą prawną ochronę życia poczętych, a nienarodzonych dzieci.

 

III Niedziela Wielkiego Postu

Refleksja

Jezus opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”. Łk 13,1-9

A więc, Jezus zobaczył drzewo figowe okryte bogatą zielenią, podszedł do niego, spodziewając się, że wśród liści znajdzie również owoce. Jezus doznał jednak rozczarowania, gdyż na drzewie nie było ani jednego owocu. Podobnego zawodu doznawał Jezus ze strony tych, którzy uważali siebie za pobożnych, ale nie przynosili oczekiwanego owocu. Większość mieszkańców Galilei już o Nim słyszała, niewielu uwierzyło w Niego. Czy Jezus ma jeszcze czekać na ich wiarę?  Wielki Post jest czasem danym przez Boga do nawrócenia dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, egoizmem, lubimy skupiać się na sobie       i myśleć wyłącznie o sobie. Nawrócenie wskazuje na konieczność nieustannej gotowości do przemiany życia i zgody na to, by zostać zwyciężonym i porwanym przez Tego, który „ jest łaskawy, pełen miłosierdzia”.

Jezus okazuje współczucie, lecz nie jest to oznaką słabości. Wzywa grzeszników, by się nawrócili, zanim będzie za późno. Bóg daje człowiekowi czas. Nawrócenie stanowi zmianę kierunku życia opartego o wzór świata do wzoru, który pokazuje życie Jezusa. Czasem ta zmiana dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa. Niekiedy proces nawrócenia trwa rok lub więcej, aż człowiek pokona w sobie opór przed panowaniem Boga w życiu.

Przeszkodą może być lekceważenie własnych grzechów i słabości, porównywanie siebie z innymi czy przekonanie o tym, że wszelkie zmiany są niemożliwe. Pomocą jest ufne przyjęcie Boga do swojego życia i swojego serca, zdanie się na Jego pomoc. W tym kontekście bardzo zrozumiałe stają się tutaj słowa Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny Kowalskiej:

„Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności” (Dz. 1076). Brak ufności nie pozwala na działanie Boga w duszy i w konsekwencji pozostawia człowieka samemu sobie.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

1. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu gromadzimy się na nabożeństwach wielkopostnych. W piątki wspólnie rozważamy Drogę Krzyżową o godz. 17.20,

a w niedzielę śpiewamy Gorzkie Żale o godz. 16.30

2. Z okazji Wielkiego Postu warto podjąć jakieś postanowienie. Zdaniem najwybitniejszych ojców duchownych obieranie postanowień jest najlepszą drogą dla człowieka, który pragnie przemiany w swoim życiu.

3. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać: za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu, w każdą niedzielę za udział Gorzkich Żalach i za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii w III niedz. W.P. - 28 lutego 2016r.

IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

31 stycznia 2016

 

XI NIEDZ.ZW.

            

      Ludzie z Nazaretu słyszą Dobrą Nowinę o roku łaski i dobrodziejstw od Boga, o wolności dla uciśnionych, otwarciu więzień, odzyskaniu wzroku przez niewidomych, są szczęśliwi, bo Bóg okazuje, jak bardzo są ważni dla Niego. Jezus przyjmujemisję i postawę proroka i przekazuje im wszystkie Boże słowa. Jezus głosi także Boże słowa prawdy, które bolą. Mówi, że wszechmoc Bożą jest w stanie powstrzymać ludzka niewiara. Człowiek, który wybiera z nauki Jezusa tylko to, co jest dla niego wygodne, co pasuje mu do planów, reaguje agresją na słowa, które burzą jego plany, które już nie są dla niego "odpowiednie". Wyrzuca Boga z miasta, serca, życia. Czasem Bogu "łatwiej" trafić z całym ogromem miłości do człowieka "obcego", nienawróconego, który jeszcze niewiele o Nim wie, bo potrafi się po raz pierwszy zachwycić Bogiem i Jego miłosierdziem. Dlaczego nie chcemy Boga takim jakim jest? Z czego to wynika? Co pcha człowieka do nienawiści wobec Boga i tragicznych decyzji? Dlaczego człowiek nie chceBoga bliskosiebie? Ja sam zadecyduję , co Bóg ma robić? Jak? Kiedy? I gdzie? Chcę być Panem siebie! Boję się Boga i Jego woli wobec mnie. Zasiać nieufność w człowieku wobec Boga to najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić szatan i najgorsza z możliwych konsekwencja grzechu. U początków historii człowieka to szatan po raz pierwszy sprzeciwił się Bogu! To on wypowiedział słowa, które my powtarzamy: "Nie będę Ci służył!" Nie potrzebuję Ciebie! Jak uczy Kościół każdy z nas doświadcza zła, nieprawości, św. Piotr głosił: "zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia." A Jezus, który jest Dobrą Nowiną brzmi: On jest Drogą przebaczenia, Bożego miłosierdzia W Nim do człowieka uwikłanego w grzech, w słabość Bóg mówi "chcę, bądź oczyszczony "Przez Niego mogę być zbawiony od nienawiści, od lenistwa, od pychy, od braku sensu życia, od smutku Bóg rozkazuje: "wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego"W Chrystusie Bóg leczy moje ciało i duszę, mówi "przejrzyj", "wstań", "podnieś się", "bądź zdrowy", "chodź" Z Chrystusem Bóg wzywa mnie do nowego życia "dziś ze Mną będziesz w raju"W Jezusie Bóg jest Miłością, która nigdy nie ustaje.  (por ks. Marek Czyżewski)

Intencje mszalne

25  IV  - 1 V 2016

Poniedziałek 25.04.2016r.    

18.00   1) + Stefanię, Franciszka i Zbigniewa Krzyczkowskich i za Martę

2) + Małgorzatę Ciszkowską – gr.25

18.30   + Czesławę Chełstowską – pog.

Wtorek 26.04.2016r.

18.00   1) + Jacka Warzyńskiego – pog.

2) + Małgorzatę Ciszkowską – gr.26

18.30   − O Boże bł. dla nowożeńców Katarzyny i Łukasza Łapińskich

Środa 27.04.2016r.   

18.00   1) + Szymona Szymańskiego – pog.

2) + Małgorzatę Ciszkowską – gr.27

18.30   − O Boże bł. dla nowożeńców Marty i Łukasza Paćkowskich

Czwartek 28.04.2016r.        

18.00   1) + Jana i Halinę Ostrowskich, Leokadię i Zygmunta Słowikowskich

2) + Małgorzatę Ciszkowską – gr.28

18.30   − O Boże bł. dla nowożeńców Katarzyny i Krystiana Gesek

Piątek 29.04.2016r.  

18.00   1) + Jana Piwowarskiego i jego r-ców

2) + Małgorzatę Ciszkowską – gr.29

18.30   − O Boże bł. dla nowożeńców Joanny i Radosława Ćwiek

19.15   − ślub

Sobota 30.04.2016r. 

7.30 + Małgorzatę Ciszkowską–gr.30 (ost)

18.00   1) + Helenę, Bronisławę, Ludwika i Teodora Żurawskich, Urszulę i Zdzisława Chojnackich

2) + Marię, Stefana i Jacka Zadrożnych i Bożenę Kik

Niedziela 01.05.2016r.         

9.00     1) + Stanisławę Staniszewską i zm.

 z r-ny Krzewickich

2) + Zygmunta i Mariannę Jarosińskich i Irenę Korzeniewską

11.00   − par.

17.00   + Józefa Ostrowskiego i zm. z r-ny Kowalskich i Szabelskich

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
363654
stoke; I’ve terrific game, which makes drawing simple and enjoyable. It’s Magic Doodle.KaleidoscopeDraw. It’s for sure the best doodle game for everyone!; Learn Black Jack game and practice your href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazimahbteds.blackjack" target="_blank">blackjack card counting skills.
immofrance.ru; тут ; ссылка на статью ; тут