27 września 2015r.

   XXVI Niedziela Zwykła

 

Zbawiciel powiedział: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie».

Jezus ostrzegał: „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła”. (Mk 9,38-43.45.47-48.)

Jezus mówił o trzech podstawowych siłach sprzeciwiających się kroczeniu za Nim: noga, ręka, oko to symbole pychy, chciwości i pożądania. Tej drastycznej wypowiedzi nie musimy rozumieć dosłownie. Odcięcie nogi czy ręki, albo wyłupienie oka to po prostu pozbawienie się pewnych możliwości, okazji, udogodnień, które nieuchronnie powodują upadki. Jezus wzywa raczej do leczenia oczu, do ciągłego uzdrawiania naszego sposobu patrzenia na świat.

Ktoś, kto ciągle staje na przysłowiowych palcach, by wywyższyć się ponad innych, dobrze zrobi, jeśli odważy się powiedzieć o sobie coś krytycznego, dokona obiektywnej oceny siebie i odetnie się w ten sposób od dumnego wywyższania.

Ktoś, kto okrada bliźniego z pieniędzy, wystarczy, że się mu do tego przyzna i odda to, co ukradł i w ten sposób „utnie” proceder.

Ktoś, kto ma na przykład problem uzależnieniem od pornografii, na którą ciągle wpada w Internecie, nie musi sobie wyłupywać oka, wystarczy, że zrezygnuje z Internetu. Wielu ma problem ze złym patrzeniem na innych ludzi, na zjawiska.

Chrystus miał rację: „Światłem ciała jest oko... Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!” (Mt 6,22-23).

Oko, które jest „światłem ciała”, samo potrzebuje światła, aby właściwie pełnić swoje funkcje. Doświadczenie uczy, że nie zawsze wystarcza żarówka lub zwykłe światło słoneczne. Niejednokrotnie, aby właściwie patrzeć, niezbędne jest światło Chrystusowej Ewangelii. Apostołowie na przykład „widzieli” kogoś, kto nie chodził z nimi, a „wyrzucał złe duchy”. Niepotrzebnie widzieli w tym zagrożenie („zabranialiśmy mu”), zapewne z zazdrości. Okazało się, że widzieli źle. Pan Jezus, Boski okulista, natychmiast skorygował im wzrok: „Nie zabraniajcie mu... Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. W tym nowym, ewangelicznym świetle domniemany przeciwnik okazał się ich sprzymierzeńcem.

Nasuwa się pytanie, czy i jak my leczymy nasz wzrok, nasze spojrzenie na świat, na Boga, na ludzi. Z badań socjologicznych wynika, że większość z nas cierpi na swoistego „telewizyjnego zeza”, to znaczy widzi wszystko tak, jak pokazuje telewizja. Nie jest to bezpośredni kontakt z rzeczywistością i często telewizor zamiast być okiem – staje się naszym „judaszem na świat”. Nie powinniśmy więc oglądać telewizji bezmyślnie, bezkrytycznie. Starajmy się na wszystko patrzeć przez pryzmat własnych, osobistych doświadczeń i przemyśleń, ale zawsze w świetle wiary, oczami Bożymi.

Chrześcijaninowi nie może już wystarczyć samo oko jako „światło ciała”. Chrystus bowiem obdarzył nas światłem Ducha Świętego, które codziennie pozwala nam korygować nasze widzenie rzeczywistości.

13 września 2015r.

   XXIV Niedziela Zwykła

 

     Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”. (Mk 8,27-35)

(Werset 29). ”Ty jesteś Mesjasz”: Na konkretne pytanie Jezusa skierowane do uczniów, Piotr, występując jako rzecznik Dwunastu, wyznaje Jezusa jako Mesjasza. Hebrajskiemu słowu mech odpowiada greckie christos; obydwa wyrazy oznaczają „namaszczony”. Chociaż w ST różne postacie określano jako namaszczone, termin stosowano głównie w odniesieniu do królów. Niektóre pisma pochodzące z czasów Jezusa (szczególnie Ps. Sal. 17) posługiwały się nim na określenie przyszłego wodza Izraela w okresie poprzedzającym eschaton lub w jego trakcie; miał on spełnić nadzieje Izraela oparte na Bożych obietnicach. Chociaż przyszłe królestwo Jezusa nieuchronnie zmieni kształt tego świata, obecnym celem Jego misji mesjańskiej (opisanym w Ewangeliach) jest przemiana ludzkich serc, by wprowadzali oni w życie wartości królestwa mimo przeciwności tego wieku.

6 września 2015r.

   XXIII Niedziela Zwykła

 

„W każdym z nas jest sekretna izdebka, którą musi otworzyć sam Bóg i do której żaden guru nie ma dostępu” (Rabindranath Tagore). Najpierw jednak potrzebne jest słuchanie, a potem odpowiedź na Jezusowe: Otwórz się! 
Trzeba otworzyć nie tylko oczy w głowie, ale także „oczy serca”. Pan Bóg ciągle nam w tym pomaga. Celowo dał nam dwoje uszu i jedne usta. Słuchanie bowiem uczy prawdziwego mówienia do drugiego.
Dziś słyszymy fragment Ewangelii opisujący cud niezwykle symboliczny. Pan Jezus spotkał człowieka, który nie mógł otworzyć się do końca na świat, bo był głuchoniemy. Głuchota w języku biblijnym oznaczała osobę przygniecioną i nieszczęśliwą. Bohater z Ewangelii to jednak szczęściarz, którego dotknął sam Chrystus. Jezus używa gestów, żeby człowiek zrozumiał, co się dzieje, zanim jeszcze usłyszy słowo. On najpierw dotyka serca człowieka. Potem uzdrawia słuch, następnie mowę, jakby chciał powiedzieć – najpierw ucho, potem język. Zacznij od słuchania twojego Boga w głębinach duszy.
Aby nie pozostać współczesnym głuchoniemym, potrzebny jest nam dotyk Jezusa i Jego słowo: Effatha! Otwórz się na Boga i człowieka, na świat. Wyjdź z bierności, ospałości, izolacji, z nurtu grzechów. Warto siebie zapytać, czy nie jestem często głuchoniemy, choć fizycznie mam się dobrze?
Święta Urszula Ledóchowska napisała: „Jezu, czy we mnie nie panuje ów duch niemy, który mi odbiera mowę, gdy mam obcować z Tobą? Daj mi łaskę, bym umiała przemawiać do Ciebie”.

s. Małgorzata Serafinko – Urszulanka szara     

30 sierpnia 2015r.

   XXII Niedziela Zwykła

 

    Ile razy słyszeliśmy w mediach albo bezpośrednio od ludzi, że Dekalog to przeżytek i „ciemnogród”. Absolutnie nieprzystający do dzisiejszych czasów, do współczesności. 

Byli też i tacy, którzy próbowali owe przykazania poprawiać, modyfikować i co? Nie wyszło, nie udało się. Nikt nie wymyślił lepszego sposobu, aby całą mądrość życiową zawrzeć w dziesięciu słowach!!! To dopiero sztuka i umiejętność! Ale to potrafi tylko Bóg sam i nikt inny.
Powinniśmy przypominać sobie w rannym pacierzu każde z dziesięciu przykazań. I jeszcze trzeba nam pamiętać o tym, że wypełnianie Bożych praw i nakazów gwarantuje nam życie tu i w wieczności (I czytanie). Czyż może być coś ważniejszego i wartościowszego dla nas tu na ziemi i kiedyś w wieczności? Przestańmy czcić Boga tylko wargami (Ewangelia), a zacznijmy czynić to, czego Bóg oczekuje od nas w realizacji Jego przykazań. Przestańmy przejmować się współczesnymi „pseudomądrościami”, których „pseudonauka” prowadzi nas na manowce i od wieczności nas oddala. Nie ci, co uchylają Boże przykazania, mają być dla nas wzorem, bo oni tak naprawdę są nikim i nic zazwyczaj sobą nie reprezentując, wpychają nas w obłęd grzechu i zła.
Ludzkie serce przepełnione Bożymi przykazaniami to jedyny impuls, którym powinniśmy się kierować w naszym życiu. Świat nas wciąż zawodzi, bo opiera się na „zasadach podanych przez ludzi” (Ewangelia). Bóg i Jego przykazania są gwarantem dobrego życia i wieczności z Bogiem. Trzeba tylko tego chcieć! Bo choć „naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca”, to możemy sobie nawzajem bardzo pomóc.  (http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/939 ks. Krzysztof Stosur)

16 sierpnia 2015r.

   XX Niedziela Zwykła

 

    „Mimo że Bóg jest wszechmogący, nie mógł dać nam nic więcej; mimo że jest samą mądrością, nie umiał nam dać nic więcej, i mimo że ma niezmierzone bogactwa – nie miał nam co więcej dać, dając siebie we Mszy św.” – św. Augustyn.

Mądrość w Starym Testamencie nie jest tylko przymiotem pięknego umysłu. W księgach mądrościowych napotykamy jej uosobienie. Dopiero w świetle Nowego Testamentu potrafimy dostrzec, że uosobiona Mądrość to Logos – Jezus Chrystus, Bóg Wcielony.
W Księdze Przysłów (I czytanie) Mądrość ukazano w postaci zamożnej księżniczki wydającej przyjęcie. Uczta wprowadza nas w kontekst mesjański. Zapowiadany Mesjasz ma przynieść ludzkości pełnię darów i owoców Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Zapowiedzi mesjańskie realizują się w Jezusie Chrystusie – Chlebie żywym – który zstąpił z nieba (Ewangelia). Odtąd nie będzie to już uczta z najpożywniejszego mięsa i najwyborniejszych win, ale pokarm prawdziwy – Jezus Chrystus składający siebie z miłości w ofierze paschalnej.
Dzięki łasce Boga niebo otworzyło się nad ludem i na ziemię zstąpił najcenniejszy dar – Jezus Chrystus w Ciele i Krwi, dający życie wieczne. Podobnie jak ubodzy przychodzą do jadłodajni, tak my w niedzielę udajemy się do kościoła na Eucharystię, by słuchać Bożego słowa i karmić się chlebem – Ciałem Chrystusa, którego nie może dać świat. Prośmy Boga, by dał nam łaskę sprawowania, adorowania i życia codziennie tajemnicą Eucharystii. Niech ta tajemnica przeniknie całe nasze życie.

żródło: http://www.edycja.pl/dzien_panski/id/937 ks. Mariusz Habiniak

Intencje mszalne

28.09. -4.10.2015

Poniedziałek 28.09.2015r.   

18.00       1) + Zofię i Wacława Kaniewskich i zmarłych z c. r-ny

2) + Jana Sygę w 25 r.śm.

18.30 + Zenona Popielarza – pog.

Wtorek 29.09.2015r.            

18.00 1) + Zbigniewa i Eulalię Spytek

2) + Stanisława Ściechurę w 6 r. śm.

18.30       1) + Stanisława Świderskiego – pog.

2) − O zdrowie, bł. i opiekę Bożą dla Majkela Buchler z okazji imienin

Środa 30.09.2015r.              

18.00       1) + Jana i Czesławę Antoszak

2) + Henrykę Mańko – pog.

18.30 − O Boże bł. dla nowożeńców Katarzyny i Krystiana Gesek

Czwartek 01.10.2015r.         

18.00       1) + Jadwigę, Mariana i Stanisławę Siemińskich

2) + Dariusza Gila w 17 r. śm.

18.30 − O Boże bł. dla nowożeńców Emilii i Marka Uziembło

Piątek 02.10.2015r.              

18.00 1) − Dziękczynna i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Elżbiety Sokolnickiej z okazji 75 r. urodzin

2) + Witolda Pomaskiego – pog.

18.30 − O Boże bł. dla nowożeńców Joanny

 i Radosława Ćwiek

Sobota 03.10.2015r.            

7.30 − O Zdrowie i bł. Boże dla Marii

18.00       1) + Eugeniusza Dąbrowskiego, Michalinę

i Władysława Kęsickich

2) − Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Teresy i Jana Sierpińskich z okazji 35 r. ślubu  

Niedziela 04.10.2015r.         

9.00 1) + Bogumiłę i Jana Dąbkowskich i Grzegorza Skwarę

2) − Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata życia dla Danuty z okazji 50 r. urodzin

11.00 − par.

17.00       1) + Zdzisława Pajewskiego w 3 r. śm.

2) + Edwarda Pawlickiego w 23 r. śm. i Stanisława Pawlickiego 

Konto parafii

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. św. Anny,

Serock, ul. Farna 7

Numer konta:  

95 8931 0003 0400 1421 2006 0001    

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
300371